Handels- og leveringsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser

Stilling Solceller ApS
CVR nr: 43 41 23 29
Randersvej 78
8660 Skanderborg

 

Anvendelse 

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt af Stilling Solceller ApS (herefter kaldet “virksomheden”), som forbrugere (herefter kaldet “køber”) måtte købe. Såfremt andet ikke er skriftlig aftalt, er de følgende betingelser gældende og går forud for købers eventuelle almindelige betingelser.

 

Ydelsernes omfang

Stilling Solceller ApS kerneydelse er handel med varer til solenergi. Nærmere beskrivelse af varens udformning, omfang og afhentningstidspunkt vil fremgå i særskilt købsaftale/mail eller anden korrespondance med køber.

a. Rådgivning omkring køb af solceller baseres på købers opmåling og aflæsning af forbrug, og eventuelle fejl i købers opmåling og aflæsning er ikke virksomhedens ansvar.

b. Særskilt aftale om levering sker normalt ved fragtmand til kantsten. Leveringens udformning, tidspunkt og pris aftales i særskilt købsaftale/mail eller anden korrespondance med køber.

 

Aftaleindgåelse

Endelig aftale om køb anses som indgået, når køber har overført depositum på mindst 20%.

 • a. Depositum udgør 20% af solcelleanlæggets samlede størrelse. Betalingen sker forud via kontooverførsel som fremsat af fakturaen.
 • b. Depositum refunderes ikke ved fortrydelse udover de 14 dage jf. købeloven.
 • c. Ved fortrydelse inden for 14 dage tilbagebetales depositum. Tilbagebetaling sker via. kontooverførsel inden for 14 dage. Evt papirarbejde som er udført inden fortrydelsen tilbage faktureres ikke. (papirarbejde koster 5.000kr.)

Fortrydelsesret

Efter aftaleindgåelse har køber 14 dages fuld fortrydelsesret medmindre der er tale om bestillingsvarer.

Undtaget fra fortrydelsesret:

Specialproduceret varer fremstillet efter købers specifikationer eller vare købt med besigtigelse på virksomhedens eller købers adresse.

Returnering og krav til returnering

Varer skal returneres indenfor 14 dage. Risikoen for varen overgår først til virksomheden ved modtagelse af returvaren. Udgifter i forbindelse med returnering er forbeholdt køber.
 • Original emballage: Varer, der returneres, skal fremstå i original og intakt emballage. Returneres varer i en forringet handelsmæssig værdi vil tilbagebetaling svarer til varens pris efter værdiforringelse.
 • Virksomheden tager ikke varer retur fra anlægspakker, medmindre dette aftales særskilt i forbindelse med bestilling.
 • Ved reklamation udbedres fejlen eller refunderes det fulde beløb til køber, såfremt virksomheden får påvist, at reklamationen er berettiget.
 • Tilbagebetalingen sker senest 14 dage efter modtagelse af returvaren, Ved reklamation er tilbagebetalingen senest 14 dage efter afgørelse om berettigelse af reklamationen.
 • Varer der sendes UFRANKO, uden omdeling eller pr. efterkrav accepteres ikke.
 • Returvare sendes til: Stilling Solceller ApS, Overballegaard, Randersvej 78 8660 Skanderborg

Priser og betaling

Ved aftaleindgåelse betales 20% af købsbeløbet som depositum. Beløbet betales ved bankoverførsel. Ved levering/afhentning af købet betales de resterende 80% ved kontooverførsel.

 • Varen kan tilbageholdes, såfremt de resterende 80% ikke er betalt.
 • Såfremt de 80% ikke betales, betragtes handlen som annulleret og depositum tilfalder virksomheden.
 • Montering og el-installation betales umiddelbart efter anlægget er opsat.

Afhentning/levering af varer

Vi leverer kun varer til danske adresser, medmindre andet er aftalt. 

Ved bestilling af lagervarer, ligger leveringstiden typisk mellem 1-5 dage. Skal varen bruges hurtigst muligt er der altid mulighed for afhentning på vores adresse. Dette aftales særskilt.

Ved køb af anlæg der skal monteres, bliver anlægget leveret af montørerne, når anlægget skal monteres. Dato for montering aftales ved bestilling, og normalt kan vi altid montere indenfor 30 dage fra bestilling. Anlægget skal være fuldt betalt inden vi påbegynder aflæsning af varer på adressen.

Kontakt os for leveringstid på bestillingsvarer, da denne afhænger af anlæggets omfang.

Ved køb af varer der ikke er på lager kan leveringstiden variere, dog er standard mellem 3-4 måneder, såfremt varen ikke allerede er på vej.       

 • Afhentning af varer kan ske på firmaets adresse. Afhentning aftales nærmere med virksomheden. 
 • Leveringsomkostninger betales af kunden.
 • Levering af hele anlæg: Normalvis 1.500,- for levering Jylland og Fyn, og 2.000,- for levering på Sjælland. Ikke brofaste øer aftales separat.
 • Forsinkelser i mulig afhentning/leveringen orienteres til kunden via mail hurtigst muligt. 
 • Ved afhentning, skal det fulde beløb være betalt inden varer læsses på bilen.
 • Virksomheden har ret til tidsfristforlængelse såfremt et af punkterne i Force Majeure afsnittet er opfyldt.

Ansvar

Først når de bestilte varer er overgået til købers besiddelse overgår ansvaret for at varerne går til grunde eller beskadiges til køber.

 • a. Undtaget er levering ved fremmed fragtfører, her overgår ansvaret, når varen er i fremmed fragtførers besiddelse, til fragtfører/køber.

Montering og tilslutning

Det er kundens ansvar at undersøge, om tagkonstruktionen er egnet til at montere det bestilte anlæg og overholder gældende regler og servitutter.

Virksomheden påtager sig ikke ansvar for kundens montering af produkterne eller for at opfylde kundens behov.

Virksomheden garanterer ikke, at produktet opfylder alle kundens ønsker eller behov økonomisk eller energimæssigt.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at de har de nødvendige tilladelser til at installere og anvende produkterne.

Garanti og reklamationsret

Virksomheden yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret fra leverings- /afhentningsdato på fabrikations- og materialefejl. Der ydes udvidede garantier fra producenten på produkter, der forhandles af virksomheden.

 • a. De første to år af reklamationsperioden formidler virksomheden reklamationssager på foranledning af køber.
 • b. Ønsker køber at udnytte sin garanti fra producenten udover 2 år, som fremgår af databladet for den pågældende vare, skal køber kontakte virksomheden for reklamation/udnyttelse af garanti. Virksomheden formidler reklamationssager på vegne af køber i garantiperioden.
 • c. Køber bedes hurtigst muligt rette henvendelse til virksomheden ved konstatering af fejl, eller mangler. Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen består. Virksomheden hæfter ikke for garantier udover købelovens bestemmelser.
 • d. Reklamationsretten og/eller garantien dækker ikke ved fejl, slitage, direkte- eller indirekte fejl opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold, uautoriseret indgreb eller almindelig slitage. Virksomheden udskifter ikke solceller på grund af farveforskel, selvom de kommer fra samme produktionsserie.

Købers undersøgelsespligt

Køber har ved modtagelse af varer fra virksomheden pligt til at undersøge varerne og reklamere til virksomheden inden for 14 dage efter afhentning eller levering. Køber kan påberåbe sig mangler skriftlig ved at skrive til mail: kontakt@stilling- solceller.dk

Fejl og mangler

Køber skal påberåbe sig, at det leverede/afhentede lider af fejl eller mangler straks efter at fejlen er, eller burde være konstateret. Køber skal henvende sig skriftlig eller telefonisk til virksomheden. Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen består.
 • a. Virksomheden er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes købers egne forhold herunder slitage, direkte- eller indirekte fejl opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold, uautoriseret indgreb eller almindelig slitage.

 • b. Virksomheden kan ved fejl og mangler frit vælge mellem a) at udbedre fejlen, b) ombytte varen eller c) give et forholdsmæssigt afslag i prisen.

 • c. Rimelig omkostninger forbundet med fejl og mangler er forbeholdt virksomheden.

Forsinkelse

Køber har ikke ret til erstatning ved forsinkelse. Overholdes fristen ikke på de 6 måneder, har købet dog ret til at ophæve købet inklusiv depositum og inklusiv papirarbejde.

Risikoens overgang til køber

Risikoen for varen overgår til køberen ved afhentning på virksomhedens adresse eller levering på købers adresse. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne vare.
 • a. Køber skal stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
 • b. Følgeseddel eller køreseddel anses som dokumentation for levering/afhentning.

Produktansvar

Virksomheden er ansvarlig i henhold til lov om produktansvar. Lov om produktansvar pålægger ufravigeligt virksomheden ansvar for skader, som leverede produkter fra virksomheden måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra virksomhedens side, og såfremt virksomhedens ansvar ikke måtte være begrænset.

 • a. Ved ansvar for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af køber fordeles ansvaret gradvist.

Ansvarsbegrænsning

Virksomhedens ansvar kan ikke omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab. Ved virksomhedens leverandør eller anden tredjemands ansvar for forsinkelser eller mangler, kan virksomheden give køber transport i krav mod leverandører eller tredjemand.

Force Majeure

Begivenheder uden for virksomhedens kontrol herunder for eksempel omfattet arbejdskonflikter, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan virksomheden ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg.

Databehandling

For at modtage et tilbud fra virksomheden, beder vi om en række af dine personlige oplysninger herunder navn, adresse, postnr. og by samt mail og telefon og eventuel leveringsadresse.
 • a. Reklamation/returnering/fortrydelse: For at refundere evt. tilgodehavende fra virksomheden til køber, skal kontonr. samt reg.nr. til indbetaling oplyses.
 • b. Oplysningerne vil alene blive brugt i forbindelse med købet/reklamationen/returneringen/fortrydelsen.
 • c. Ved aftaleindgåelse accepteres at disse oplysninger lagres til ovenstående formål. Oplysningerne gemmes i 5 år i henhold til overholdelse af Dansk Regnskabslov. Herefter slettes oplysningerne.

Tavshedspligt

Parterne kan få adgang til fortrolig information og materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv, samt deres ansatte og underleverandører i ethvert henseende behandler de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage via Center for klageløsning: www.forbrug.dk

 

 • a. EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med en bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive en klage via http://ec.europa.eu/odr i. Angiv kontakt@stilling-solceller.dk ved klage.

Lov og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på virksomhedens til enhver tid værende hjemsted - Byretten i Horsens.

Kontakt

Alle henvendelser vendt mod disse betingelser rettes til kontakt@stilling-solceller.dk, telefonisk kontakt, fysisk henvendelse hverdage 9-15 eller fysisk post til virksomhedens adresse: Stilling Solceller ApS, Overballegaard, Randersvej 78 8660 Skanderborg

Ændringer

Handelsbetingelserne gælder for alle køb af varer og eventuelle tjenesteydelser gennem Stilling Solceller ApS. Handelsbetingelserne kan løbendes ændres ensidigt og tilpasses af virksomheden.