Handels- og leveringsbetingelser: LS Byggemontage

HANDELSBETINGELSER
GÆLDENDE LEVERINGS & HANDELSBETINGELSER
 
1. Alle fremsendte tilbud er gældende i 30 dage fra afsendelsesdatoen, vi forbeholder os retten til at vi til enhver tid, efter 30 dage, kan tilrette eller trække et tilbud tilbage. 
 
2. Såfremt der måtte komme ekstra arbejde, enten ved egne ønsker eller uforudset på byggesagen, vil dette forlænge tidsplanen for hvornår montering/byggesagen kan være færdig, Dette vil blive fremsendt pr. mail, så dette kan planlægges ind.

3. Vi som Entreprenør kan ikke gøres ansvarlig for uforudsete forsinkelser fra vores leverandører, som f.eks. levering af materialer og transportskader mv.

4. Alt arbejde og ønsker fra kunden samt planlægning heraf, laves i samarbejde med jeres kontaktperson, og ikke med andre håndværkere der måtte arbejde på byggepladsen. Dette gælder også priser samt tidsplaner.

5. Såfremt at i som kunde selv står for levering af div. materialer, bærer I selv det totale ansvar for at leveringsaftaler overholdes, herunder kontrol om at alt materiale er korrekt bestilt samt at alt er blevet leveret på byggestedet ved ankomst, derunder også forsinkelser omkring levering eller eventuelle restpartier og transportskader.

6. Hvis pkt. 3 eller pkt. 5 ikke lykkes og vi dermed har tidsspild på sagen, tager vi os ret til at fakturere tabt tid, for minimum 4 timer af kr. 500,- ekskl. moms pr. mand og evt. kørsel i forbindelse med dette faktureres efter Statens takster for kørsel i bil. Yderligere vil der ske en tilpasning af tidsplanen.

7. Ved levering af egne (kunde) materialer, kan vi som entreprenør ikke forsikre evt. skade ved montering af disse, hvis disse ikke passer korrekt med installationen. Denne risiko bærer i som kunde selv. I tilfælde af ovenstående, vil den ekstra tid der er brugt fra vores side, blive faktureret som ekstra timer oveni den fulde tilbudspris.

8. Arbejde på byggesagen vil påløbe i arbejdstiden mellem kl. 6-17, hvor vi skal have fuld adgang til de nødvendige områder. Hvis vi finder behov for at forlænge arbejdstiden, skal dette kunne lade sig gøre. Dette er ikke et udtryk for at ovenstående kan forventes, men en beslutning vi som entreprenør afgør.
Hvis det alligevel hænder at adgang ikke er mulig, vil du som kunde, blive opkrævet det antal timer som den manglende adgang strækkes over, af kr. 500,- ekskl. moms pr. påbegyndt time pr. mand.

9. Der kan under byggesagen ikke gives bestemte tidspunkter på dagen, for hvornår de forskellige håndværkere vil være til stede, da håndværkerne har en dynamisk kalender og hverdag. Hvis I ønsker et byggemøde, kan dette naturligvis arrangeres som fast aftale med jeres kontaktperson i den gældende arbejdstid.

10. Vedr. mailkorrespondance:
Det kan forventes at mails vil blive besvaret inden for 36 timer på hverdage. Såfremt korrespondancen løber ind i en weekend, helligdage eller ferieperioder, vil dette blive tillagt den gældende svartid.

11. Vedr. solceller. Placering af solceller aftales med jeres kontaktperson og skal godkendes af dig/jer som kunde inden arbejdets opstart. Dette kræves for at alle håndværker har en ide om hvordan I ønsker arbejdet udført.
12. Ved opstart forbeholder vi os retten til at fakturere 20 procent af det fulde beløb af entreprisesummen.

13. Vi har 14 dages betalingsfrist og forbeholder os retten til at a conto fakturere undervejs som sagen skrider frem.

14. Ved bestilling af special materialer som ikke kan returneres, vil faktura blive fremsendt til betaling inden dette bliver bestilt hjem.
15. Rengøring:
I forbindelse med byggeforløbet kan der forekomme støvgener, der ikke kan undgås uanset afdækning og påpasselighed. Det er derfor vigtigt at I er opmærksomme på dette, så evt. særlige dyre effekter eller andet bliver fjernet eller dækket af. Vi som entreprenør kan ikke gøres ansvarlig for dette.

16. Ved uforudset sygdom hos en af vores folk eller samarbejdspartnere, vil der ikke blive sendt andre folk på sagen. Den tabte tid vil vi naturligvis forsøge at indhente undervejs.

17. Der vil under byggeforløbet kunne opstå “huller” imellem de forskellige håndværkeres arbejde på sagen, selvom vi så vidt det er muligt vil prøve at få de forskellige håndværkeres kalender til at spille sammen. Der kan i den forbindelse forekomme dage hvor der ikke vil være folk på pladsen.

18. Vores timepriser er til hver en tid kr. 500,- ekskl. moms. pr. mand, med mindre, andet er aftalt skriftligt.

19. Kørsel/transport er indberegnet i tilbuddet, forgæves kørsel, som kan tilskrives kunden, afregnes efter Statens takster for kørsel i bil.

20. Eventuel reklamation eller anden form for indsigelse, skal ske skriftligt pr. mail straks efter at kunden er gjort opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang og indenfor den aftalte tidsfrist. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne reklamation.

21. Betaling skal ske indenfor 14 dage fra faktureringsdato. Ved ikke rettidig betaling vil der tilskrives rykker gebyr og der pålægges renter på det fakturerede beløb.

22. forbrug:
Strøm, vand og eventuelt andet forbrug som kræves for at arbejdet kan udføres, leveres af kunden.
 
23. Såfremt der måtte være reklamationer eller andet på byggesagen, accepteres udbedring af disse kun ved udførsel af os som entreprenør, og ikke udført af andre firmaer. Der vil ej heller kunne igangsættes arbejde eller anden slags ydelse på vores regning, uden klar skriftlig accept fra os som entreprenør.

24. I forhold til afregning af timelønsarbejde, vil der som minimum blive faktureret for 3 timers arbejde, med mindre at andet er aftalt. Derudover vil der afregnes pr. påbegyndt hele time.

25. Hvis der er ønsker om særlig opdeling af fakturaen, skal dette aftales inden arbejdets opstart. Hvis det først påpeges efter den fremsendte faktura, vil der opkræves kr. 250,-
i administration gebyr.

26. Ved entrepriser på under kr. 7.500, - kan vi kræve betaling på stedet, enten via mobilepay eller anden betalingsform.

27. Vi har ejerforbehold for materialer leveret af os, indtil den fulde betaling er sket. Hvis der ikke bliver betalt det fulde beløb, forbeholder vi os retten til at tage alt materiel med os når arbejdspladsen forlades.